ll

ایمیل: Isfahanhospital@iaun.ac.ir

دورنگار: 32360539-031

شماره تلفن: 18-32330015-031

 

نام واحد: اقتصاد سلامت

مسئول واحد: آقای مسعود زارعان

نوع خدمات : ضرورت گردهم آوردن علم پزشکی و سلامت با ساختار و مدل هاي اقتصادي، هدف و وظیفه مبحث اقتصاد سلامت است. توسعه اقتصادي اصلی ترین عامل بهبود وضعیت سلامت مردم یک جامعه می باشد. در دنیاي امروز مهم است که براي دست اندرکاران بخش سلامت و مصرف کنندگان خدمات این بخش تأکید شود، که عوامل اقتصادي از جمله تعرفه ها، نرخ و قیمت خدمات سلامت بیشتر از مصرف پنی سیلین در نجات جان انسانها در جهان مؤثر واقع می شود. اقتصاد سلامت به بازار مبادله خدمات سلامت و جنبه هاي اقتصادي در ارائه و دریافت خدمات از سوي مصرف کنندگان می پردازد و بر این نکته تاکید دارد که وقتی توافق متقابلی بین دریافت کننده و ارائه دهنده خدمات سلامت وجود داشته باشد، در این حالت هر دو طرف مبادله بیشترین سود را برده اند. معمولاً در شرایط حاد که سلامتی انسان در خطر است مردم حاضر می شوند که هر مبلغی را براي دریافت مراقبتهاي پزشکی بپردازند و مردم اکثراً نمی خواهند درگیر تصمیم گیري دشوار مبادله پول با سلامتی شوند.

وظایف : محاسبه دقیق تعرفه ها، هزینه ها، درآمد های خدمات سلامت در بخش های مختلف بیمارستان و آماده سازی گزارش های اقتصادی مربوطه و مقایسه عملیاتی داده های گذشته و حال و پیش بینی آینده جهت اضافه نمودن خدمت جدید پزشکی

تعداد پرسنل شاغل در واحد: 1 نفر