ll

ایمیل: Isfahanhospital@iaun.ac.ir

دورنگار: 32360539-031

شماره تلفن: 18-32330015-031

 

نام واحد: تغذیه و رژیم درمانی

مسئول واحد: سرکار خانم هاجر بهادر

نوع خدمات :

1- ارزیابی تخصصی مراقبت و پیگیری تغذیه ای بیماران بستری در بیمارستان

2- بررسی ارجاع بیماران نیازمند به مشاوره تغذیه از ارزیابی اولیه توسط پرستار

3- نظارت بر امر تهیه و توزیع غذای روزانه بیماران، همراه بیماران و کارکنان بیمارستان

4- غربالگری تغذیه ای بیماران ارجاع شده توسط پزشکان و پرستاران جهت مشاوره تغذیه

5- تنظیم رژیم غذایی بیماران با رژیم های خاص قلبی، دیابتی، کبدی، فشار خونی، زنان باردار و .....

6- انجام مشاوره تغذیه ای بیماران درمانگاه بیمارستان در روزهای شنبه و سه شنبه هر هفته

7- بررسی و نظارت بر انجام هرگونه خدمات تغذیه ای و رژیم درمانی مورد نیاز در بیمارستان

تعداد پرسنل شاغل در واحد: 5 نفر

محل جانمایی این واحد: ساختمان بیمارستان – طبقه چهارم

شماره تماس با واحد: 18-32330015 داخلی 220