ll

ایمیل: Isfahanhospital@iaun.ac.ir

دورنگار: 32360539-031

شماره تلفن: 18-32330015-031

 

نام واحد: امور مالي

مسئول امور مالي: سركارخانم فاطمه كيوانيان(کارشناس حسابداري)

حسابدار: جناب آقاي محمدعلي كريمي(كارشناس حسابداري)

محل جانمایی واحد: طبقه همكف بیمارستان

شماره تماس با واحد: 18-32330015 داخلی 213

شرح وظایف امور مالي:

1-نظارت مستمر بر عملیات مالی و محاسباتی،نگهداری و تنظیم و ثبت اسناد مالی بر طبق آیین نامه های دانشگاه و اصول و موازین پذیرفته شده حسابداری

2-بررسي نهايي اسناد تنظیم شده و تکمیل شده به دانشگاه جهت تكميل امضاء

3-نظارت بر رفع اشکال از اسناد واخواهی شده توسط دانشگاه

4-برقراري ارتباط با خزانه دار و مدير كل امور مالي دانشگاه و به امضاء رساندن اسناد و چك هاي صادره

5-رسيدگي به اسناد و هزينه هاي مالي

6-نظارت مستمر بر صحت وصول به موقع درآمدهای بیمارستان

7-بررسي سند هزینه کارانه پزشکان و پرسنل ساعتی بیمارستان جهت پرداخت

8-نظارت بر پرداخت به موقع مطالبات بیماران بستری، پزشکان و پرسنل ساعتی

9-بررسی اسناد هزینه کارپردازی و صدور چک و ارسال آن به دانشگاه

10-کنترل صورت حساب های بانکی و مطابقت آن با دفاتر مالی و بررسی مغایرت بانکی حسابهای بیمارستان

11-شرکت فعال در دوره های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقا معلومات و توانمندی های شغلی و بکارگیری نتایج آن در انجام وظایف محوله

12-تهيه و تنظيم گزارشهاي مالي اعم از صورت مغايرت مالي و غيره

- بايگاني كليه قراردادها ،اسناد حسابداري ، احكام ، نامه ها ، آئين نامه ها و بخشنامه ها و غيره

- نظارت بر امور محوله به صندوق اورژانس و واحد درآمد بيمارستان

- اجرای خط مشی های بیمارستان

انجام سایر امور مربوطه طبق دستور ما فوق مطابق مقررات

واحد های مرتبط:

درآمد(ترخيص) و صندوق اورژانس

واحد درآمد(ترخيص)

حسابدار: جناب آقاي وحيد اعرابي

حسابدار: سركار خانم اعظم عابدي

حسابداري درآمد بزرگترين زير مجموعه به لحاظ تنوع كارحسابداري بيمارستان مي باشد.

در اين واحد محاسبات پرونده هاي بيماران بستري به تفكيك گروه هاي:

1- بستري بيماران عادي

          2- بستري بيماران تحت نظر

انجام مي شود .

در واقع حاصل زحمات تمامي پرسنل بيمارستان در اين واحد به نقطه پاياني خود مي رسد، با همكاري نهايي همكاران اين واحد و محاسبه هزينه ها، بيمار از بيمارستان قابل ترخيص مي باشد.

فرايندي كه در اين واحد صورت مي پذيرد عبارت است از:

1- محاسبه ريالي كليه پرونده بيماران

2- كنترل پرونده هاي بيماران بستري و تطبيق صورتحساب با فيشهاي واريزي و رفع نواقص اسناد بيمه اي

3- صدور صورتحساب پس از اعلام ترخيص بيمار و صدور برگه ترخيص و ثبت سند حسابداري بر اساس صورتحساب و مبالغ واريزي و عودتي

4- بررسي و عقد قرارداد با كليه شركتهاي بيمه اي(پايه ، مكمل)و نظارت بر مبالغ قراردادها در صورتحسابهاي ارسالي

5- تحويل و جمع آوري كليه اسناد و مدارك و نسخ و صورتحساب بيمه اي بيماران سرپايي از ساير واحدهاي بيمارستان و تفكيك بر اساس نوع بيمه منعقده با سازمانهاي بيمه گر طرف قرارداد(پايه و مكمل) و هماهنگي لازم در اين خصوص با ساير واحدها

6- كنترل روزانه اسناد بیمه ای دريافتي از بخشهاي مختلف بيمارستان(پايه و مكمل) با لیست کامپیوتری وپيگيري جهت رفع نواقص مربوطه و كاهش كسورات بيمه اي

7-تهيه و تنظيم ليست نهايي ماهيانه درخواستي سازمانهاي بيمه گر به تفكيك نوع سازمان بيمه گر(پايه و مكمل) و نوع خدمات انجام شده و مرتب نمودن برگ بيمه ها

8- تحويل پرونده ها به همراه اسناد به كارشناسان بيمه ي مستقر در واحد درآمد جهت بررسي

9- ثبت كسورات ثبت شده توسط كارشناس مسئول بيمه بعد از بررسي در برنامهHIS و بستن حساب بيمار

10- تفكيك اسناد بيمه و تدوين سند برابر با اصل پرونده جهت ارسال به سازمانهاي بيمه گر(پايه و مكمل)

11- كنترل نهايي اسناد بيمه اي(پايه و مكمل) جهت كاهش هر چه بيشتر كسورات

12- تحویل اسناد بیمه به سازمانهاي بیمه گر(پايه و مكمل) در اسرع وقت و دريافت رسيد مربوطه و ثبت در سيستم حسابداري

13- پیگیری اسناد و رفع کسورات سازمانهاي بيمه گر(پايه و مكمل) و ارائه گزارش به واحد مالي

14- نظارت ، پيگيري و بررسي كليه اسناد ارسالي و مانده مطالبات سازمانهاي بيمه گر(پايه و مكمل) طرف قرارداد با بيمارستان

15- ارسال كامل پرونده بيماران پس از انجام عمليات حسابداري به واحد آمار و مدارك پزشكي بصورت روزانه

16-ارائه گزارش ماهانه در مورد پرونده هاي بلاتكليف(بدهكاران) به واحد مالي و مديريت بيمارستان و پيگيريهاي لازم در خصوص تسويه حساب

17-ارائه خلاصه عملكرد نهايي ماهانه بيماران بستري و سرپايي به تفكيك سازمانهاي بيمه گر پايه و تكميلي و مبالغ درخواستي از آن سازمانها(تحويل شده و تحويل نشده)به واحد مالي

  18- اجرای خط مشی های بیمارستان

انجام سایر امور مربوطه طبق دستور ما فوق مطابق مقررات

صندوق اور‍ژانس

صندوقدار: جناب آقاي سيدهژبر طاهريان

صندوقدار: جناب آقاي حميد رضايي

صندوقدار: جناب آقاي علي آزادي

اين واحد وظيفه دريافت مبلغ مربوط به كليه اقدامات ثبت شده از جمله ويزيت، گچ گيري، آزمايشات، راديولوژي ، آندوسكوپي، ، شنوايي سنجي و ... را به عهده دارد.

فرايندي كه در اين واحد صورت مي پذيرد عبارت است از:

1- پذیرش و ترخیص بیماران سرپایی در قسمت اورژانس

2- ارائه گزارش کارکرد پزشکان اورژانس در پایان شیفت حضور خود

3- دریافت نسخ از پزشکان در پایان هر شیفت و ارائه آن به واحد درآمد

4- واریز وجوه دریافتی به صورت روزانه به حساب شماره 0216791101009 به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد نزد بانک ملی شعبه مهرگان و ارائه آن به همراه ریز مبالغ به واحد امورمالی بیمارستان

5-گاهي شرايطي پيش مي آيد كه به دلايل مختلف اعم از ارائه مدارك بيمه بعد از زمان ترخيص، و يا دريافت علي الحساب، مبلغ پرداختي از مبلغ محاسبه شده نهايي بيشتر مي شود ، در اين زمان بيمارستان بر خود واجب مي داند اقدام به بازگرداندن حق بيمار نمايد. كه بعد از محاسبه مجدد پرونده و تنظيم سند استرداد از طريق واحد درآمد و تاييد واحد مالي و رياست وجه مبلغ اضافي توسط صندوق اور‍ژانس به بيمار بر گرداننده ميشود.