نام واحد: امور اداری

مسئول واحد: خانم فیروزه حقیری

نوع خدمات : استخدام نیرو– حضور و غیاب پرسنل – قرارداد با پزشکان و کارشناسان مامایی – ثبت و ارسال نامه های اداری – تنظیم قرارداد 

تایپ و زیراکس – دبیرخانه و

تعداد پرسنل شاغل در واحد: 2 نفر

محل جانمایی این واحد: ساختمان کناری اورژانس – طبقه اول

شماره تماس با واحد: 18-32330015 داخلی 214