اطلاعات بخش زايشگاه

نام بخش : زايشگاه

مسئول فنی: خانم دکتر سیده حسني غروي (متخصص زنان وزايمان )

مسئول واحد: خانم محبوبه اعتدالي(کارشناس مامايي)

محل جانمایی بخش : طبقه سوم، در مجاورت بخش مامایی و نوزادان

شماره تماس 18-32330015 داخلی 270

نوع خدمات : ارائه خدمات به مادران باردار به صورت سرپايي، ارائه خدمات جهت انجام زايمان طبيعي و سزارين ، مشاوره به مادران باردار