نام واحد: تصویر برداری (رادیولوژی و سونوگرافی)

مسئول فنی: آقای دکتر مصطفی نیلی

مسئول واحد: خانم زهرا حاج هاشمی (کارشناس رادیولوژی)

نوع خدمات: انجام سونوگرافی، انجام راديوگرافي­هاي معمولي شامل گرافي سر وگردن، قفسه سينه، شکم و لگن و ...

محل جانمایی این واحد: طبقه زیرزمین، جنب انبار بیمارستان

بیمه­ های طرف قرارداد: کلیه بیمه­ های پایه و تکمیلی طرف قرارداد بیمارستان

شماره تماس با واحد: 18- 32330015 داخلی 221