01.  دکتر شهرام فاضلی ........ 
 فوق تخصص جراحی ترمیمی پلاستیک و سوختگی  
02.  دکتر مهران حلبیان .......... 
 فوق تخصص مجاری اداری و کلیه  
03.  دکتر محمد مجلسی ........  فوق تخصص مجاری اداری و کلیه  
04.  دکتر پیمان رحمانی .........  فلوشیپ جراحی ستون فقرات