ما متعهد به تأمین خدمات سلامت هستیم و نیازهای امروز و فردای مشتریانمان را فراهم می نماییم. ما از طریق فرآیندهای اخلا ق گرایانه، پاسخگو و حرکت در مسیر تعالی سازمان تلاش می کنیم تا محیط کاری رضایت بخشی را برای کارکنان، ارزش افزوده برای ذینفعان و روحیه مسئولیت پذیری مشترک برای جامعه خود فراهم سازیم.

اخلاق گرایی:

پاسخگویی:

 تعالی جویی: