برترین بیمارستان در زمینه استانداردهای اعتباربخشی در سطح بیمارستان های دانشگاه آزاد اسلامی کشور