پروژه تاسیس بیمارستان اصفهان، در سال 1352 و در محل فعلی واقع در خیابان شیخ بهایی، چهارراه اردیبهشت مورد بهره برداری قرار گرفت.