از سایر بخش های بیمارستان می توان به بخش رادیولوژی، سونوگرافی، آزمایشگاه، بانک خون، اکوکاردیو گرافی، تست ورزش و... اشاره کرد.